Przepisy prawa obowiązujące tłumaczy przysięgłych

Według Art. 13 ustęp 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do dokonania tłumaczenia ustnego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zaangażowanie tłumacza przysięgłego jest konieczne w przypadku, gdy ma miejsce podpisywanie jakichkolwiek dokumentów, a osoba składająca podpis nie posługuje się biegle językiem polskim. Obecność tłumacza przysięgłego bywa w takim wypadku swoistą ochroną dla osoby podpisującej dokumenty i ma na celu zapobiegnięcie wprowadzeniu jej w błąd. Tłumacz przysięgły zajmuje się również przekładem dokumentów, zezwoleń czy aktów cywilnych wymaganych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Ślub z obcokrajowcem

W jakich przypadkach w Urzędzie Stanu Cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego? Najczęściej ma to miejsce przy okazji zawierania związku małżeńskiego z cudzoziemcem. Już na etapie składania dokumentów oraz tak zwanego zapewnienia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa niezbędne jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego. Podczas spotkania z urzędnikiem przyszli małżonkowie podpisują:

– protokół przyjęcia zapewnień,
– oświadczenie dotyczące przyjęcia nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa,
– oświadczenie tyczące się nazwiska potomstwa narodzonego z tego małżeństwa.

Zobacz również – Dowiedz się jaka odpowiedzialność wiąże się z zawodem tłumacza przysięgłego

Jeszcze przed spotkaniem w USC warto przygotować wymagane dokumenty. Są to:

– ważne dokumenty tożsamości do okazania – dowody osobiste lub paszporty,
– dowód wniesienia opłaty skarbowej,
– w przypadku potrzeby – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
– w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający, że osoba ta może zawrzeć związek małżeński zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, z którego pochodzi. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów urzędnik nie może ustalić danych wymaganych do aktu małżeństwa, należy dostarczyć także odpis aktu urodzenia, a w przypadku gdy osoba wnioskująca o udzielenie ślubu była już wcześniej w związku małżeńskim również odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.

Zobacz również – Sprawdź jak możesz otrzymać nasze tłumaczenia przysięgłe

Dokumenty przedkładane w Urzędzie Stanu Cywilnego w obcym języku, należy przetłumaczyć urzędowo przez tłumacza przysięgłego. Przygotowanie dokumentów może potrwać kilka dni, więc warto odpowiednio wcześnie znaleźć właściwe biuro tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły języka holenderskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Podczas spotkania w Urzędzie Stanu Cywilnego tłumacz przysięgły języka holenderskiego zajmuje się tłumaczeniem rozmowy z urzędnikiem, a także ustnie tłumaczy cudzoziemcowi treść dokumentów przedłożonych do podpisu. Po przetłumaczeniu wspomnianych dokumentów nanosi na nie adnotację o treści „Przetłumaczyłem na język…” oraz potwierdza swoim podpisem.
Tłumacz przysięgły jest wymagany również na ceremonii ślubu cywilnego, w której osoba zawierająca małżeństwo bądź świadek nie porozumiewają się biegle w języku polskim. W takim wypadku tłumacz przysięgły uczestniczy w dopełnianiu formalności z Kierownikiem USC, a następnie w ceremoniale zaślubin. Zajmuje przy tym miejsce u boku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bądź cudzoziemca zawierającego ślub. W rzeczonym przypadku stosowane jest tłumaczenie konsekutywne. Polega to na tym, że tłumacz przysięgły tłumaczy słowa Kierownika USC, odpowiedzi cudzoziemca zawierającego ślub oraz treść wypowiadanej przysięgi małżeńskiej. Na akcie małżeństwa poza podpisami młodej pary oraz świadków znajduje się podpis tłumacza przysięgłego. W przypadku ślubu konkordatowego (wyznaniowego) zaangażowanie tłumacza jest gestem dobrej woli pod adresem obcojęzycznych gości, niemniej wszelkie formalności w USC nadal obowiązują. Warto również upewnić się w wybranej parafii, czy wymagane jest tłumaczenie dostarczanych dokumentów (akt chrztu, bierzmowania itp.).

Zobacz również – Czym jest repertorium tłumacza przysięgłego?

Uznanie ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Obecność tłumacza przysięgłego w USC wymagana jest także w przypadku uznania ojcostwa dziecka narodzonego lub nienarodzonego. Poprzez tłumaczenie konsekutywne, przekazywane są cudzoziemcowi pytania umożliwiające ustalenie, czy jest biologicznym ojcem dziecka, a także przedstawiane prawa i obowiązki ojca od momentu uznania ojcostwa. Oświadczenie ojca musi potwierdzić matka – w tym samym czasie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez ojca. Na protokole uznania ojcostwa znajdują się podpisy ojca i matki dziecka oraz tłumacza przysięgłego.
Planując ceremonię ślubu bądź uznanie ojcostwa, należy z wyprzedzeniem zamówić usługi tłumacza przysięgłego, aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane na czas. Profesjonalne biuro tłumaczeń to trafiona opcja, gdy chce się, by wszystko przebiegło szybko i sprawnie.

Ostatnie posty
tłumaczenia konsekutywne i symultanicznetłumacz przysięgły - jak zostać ?