REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

BIURA TŁUMACZEŃ JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO STERN & STERN SPÓŁKA Z O.O.

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2019

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. za pośrednictwem adresu mailowego biuro@stern24.pl oraz numeru telefonu 730 283 567, które zostały podane na stronie internetowej https://stern-przysiegly-holenderski.pl.
 2. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. specjalizuje się wyłącznie w dostarczaniu swoim klientom tłumaczeń z i na język niderlandzki (w tym dialekty języka niderlandzkiego). Biuro oferuje swoim klientom tłumaczenia ustne, jak i pisemne w wersji zwykłej lub uwierzytelnionej (opatrzonej w pieczęć tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości).

Poufność danych i ich przetwarzanie:

 1. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. zobowiązuje się do respektowania poufności wszelkich danych swoich klientów, do których został uzyskany dostęp w związku z wykonywaniem zlecenia lub chociażby przedstawieniem oferty. Dotyczy to adresów mailowych, numerów telefonów, danych osobowych, adresów, numerów rachunków bankowych i wszelkich innych danych chronionych prawem. Dane te są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania danego zlecenia.
 2. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy informacji zawartych w treści nadsyłanych do wyceny lub przetłumaczenia dokumentów źródłowych, w tym w szczególności treści aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, aktów stanu cywilnego oraz wszelkich innych wrażliwych danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. zobowiązuje się, by powyższa zasada poufności danych była również bezwzględnie stosowana przez tłumaczy pracujących w roli podwykonawców dla Biura Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. Dotyczy to również tłumaczeń ustnych wykonywanych przez tłumaczy pracujących dla Biura Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość udostępnienia podwykonawcom dokumentów źródłowych otrzymanych od klienta, w celu sporządzenia usługi.

Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych:

 1. W celu uzyskania oferty na tłumaczenie danego tekstu/dokumentu źródłowego klienci przesyłają plik tekstowy (w przypadku tłumaczeń zwykłych) lub czytelny skan dokumentu (w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych).
 2. W celu uzyskania oferty na tłumaczenie ustne klienci przekazują informacje dotyczące miejsca, daty, godziny oraz tematyki spotkania, podczas którego jest potrzebny tłumacz ustny (przysięgły) języka niderlandzkiego.
 3. Wycena danego tłumaczenia zawsze jest dokonywana indywidualnie, przy czym w Biurze Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. obowiązuje minimalna wartość pojedynczego zlecenia w wysokości 125zł brutto.
 4. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. dla każdego zlecenia sporządza osobną ofertę i przesyła jej treść mailowo klientowi przy wykorzystaniu adresu mailowego biuro@stern24.pl. Zasadą obowiązującą w Biurze Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. jest, że jedyną możliwą formą akceptacji oferty jest przedpłata 100% wartości danego zlecenia w formie przelewu. Na zasadzie wyjątku dla osób/firm, które zleciły w przeszłości tłumaczenia na łączną kwotę przynajmniej 1000zł brutto (stali klienci), możliwe jest odstąpienie od tej zasady i indywidualne ustalenie sposobu akceptacji/przyjęcia oferty. Każdorazowo taka możliwość musi być jednak ujęta w treści sporządzanej oferty.
 5. Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. w każdej swojej ofercie przedstawia termin wykonania danego tłumaczenia. Terminu wykonania tłumaczenia nie należy utożsamiać z terminem otrzymania tłumaczenia przez klienta, jednakże Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. podejmie wszelkie starania, by w dniu wykonania tłumaczenia niezwłocznie przystąpić do jego dostawy w jednej z form opisanych w punkcie 11.
 6. Termin wykonania danego tłumaczenia jest ściśle związany z wykonaniem przez klienta akceptacji oferty w podanym w ofercie terminie. Akceptacja/przyjęcie zlecenia/oferty po terminie zwalnia Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. z obowiązku wykonania tłumaczenia w podanym w ofercie terminie. Jeżeli w powyżej opisanej sytuacji akceptacja/przyjęcie oferty nastąpiło poprzez wykonanie przelewem przedpłaty 100% wartości zlecenia, wówczas Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. może wedle swojego własnego uznania:
  • Niezwłocznie zwrócić klientowi otrzymane środki pieniężne albo;
  • Przedstawić klientowi propozycję nowego terminu wykonania danego tłumaczenia. Zgodę klienta na nowy termin wykonania tłumaczenia (która to zgoda również musi nadejść/zostać udzielona w wyznaczonym przez biuro terminie pod rygorem skorzystania z opcji a)), należy poczytywać za modyfikację pierwotnej oferty, na którą obie strony wyraziły zgodę.
 1. Oferty na tłumaczenia pisemne sporządzane przez Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. zawsze obejmują koszt dostarczenia tłumaczenia pisemnego do klienta w formie opisanej poniżej pod literą a) oraz – jeżeli tak uzgodniono w ofercie – dodatkowo również w którejś z pozostałych form opisanych poniżej:
  • przesłanie mailem tłumaczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie pliku PDF na adres mailowy klienta;
  • przesłanie tłumaczenia przesyłką kurierską Poczty Polskiej (Paczka Plus lub Pocztex) na wskazany przez klienta adres pocztowy;
  • przesłanie tłumaczenia przesyłką priorytetową Poczty Polskiej na wskazany przez klienta adres pocztowy;
  • Odbiór osobisty w siedzibie naszego biura (Rondo ONZ 1, 10 piętro, 00-124, Warszawa) w godz. 08.00-17.30.
 1. W przypadku, gdy Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. nie dotrzymało terminu wykonania tłumaczenia pisemnego (przysięgłego), wówczas klientowi na jego wniosek przysługuje rabat w wysokości 25% wartości zlecenia. Jeżeli to niedotrzymanie terminu jest rażące, wówczas klientowi na jego wniosek przysługuje rabat w wysokości 75% wartości zlecenia. Jeżeli niedotrzymanie terminu jest skutkiem działania siły wyższej, wówczas klientowi rabat nie przysługuje, a zlecenie zostanie wykonane w pierwszym możliwym terminie.
 2. Jeżeli już po przyjęciu/akceptacji oferty na tłumaczenie ustne (przysięgłe) klient oświadczy, że nie skorzysta z usług tłumacza (w danym zarezerwowanym dniu, godzinie i miejscu), wówczas klientowi na jego wniosek przysługuje zwrot 50% wartości zlecenia. Zwrot taki nie jest jednak możliwy w przypadku otrzymania takiego oświadczenia przez Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. na 3 dni robocze (i później) przed zarezerwowaną datą tłumaczenia ustnego (przysięgłego).

Reklamacje:

 1. Ewentualne reklamacje zgłaszane są drogą mailową na adres biuro@stern24.pl w ciągu jednego/1 miesiąca od dostarczenia tłumaczenia. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, Biuro Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o. zobowiązuje się do usunięcia wad tłumaczenia w możliwie jak najszybszym terminie.

Zakaz bezpośredniego kontaktu z tłumaczami/podwykonawcami:

 1. Klienci zobowiązują się do tego, by nie nawiązywać bezpośrednich relacji z tłumaczami pisemnymi i ustnymi pracującymi w charakterze podwykonawców Biura Tłumaczeń Języka Niderlandzkiego STERN & STERN Spółka z o.o., pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej klientów oraz kar umownych grożących podwykonawcom.