Organizacje zawodowe zrzeszające tłumaczy przysięgłych języka niderlandzkiego

W Polsce istnieje kilka organizacji zrzeszających profesjonalnych tłumaczy wielu specjalizacji – w tym tłumaczy przysięgłych języka holenderskiego. Skupiają się one na dbaniu o interesy tłumaczy, etyce pracy, sprawiedliwości wynagrodzeń, szkoleniach i rozwoju umiejętności. Poniżej przedstawiamy cztery organizacje działające w kraju.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich – STP

Najstarszą organizacją zrzeszającą tłumaczy w Polsce jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. Istnieje ono już od 1981 roku. Zrzesza ona tłumaczy wszystkich specjalności – przysięgłych (w tym tłumaczy przysięgłych języka holenderskiego (niderlandzkiego)), a także konferencyjnych, technicznych czy literackich.
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich kładzie nacisk na wysokie standardy tłumaczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, swobodę twórczą i wolność słowa. Skupia się ono na promowaniu zasad uczciwego wynagradzania tłumaczy, a także na kształtowaniu standardów obowiązujących w tym zawodzie. Istotny element organizacji to reprezentacja interesów środowiska tłumaczy wobec organizacji zewnętrznych, takich jak instytucje państwowe, społeczne i administracyjne powołane do kształtowania życia społeczno-kulturalnego. Koncentruje się ona też na wymianie doświadczeń, pomocy oraz wsparciu dla młodych tłumaczy.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało w 1990, początkowo funkcjonując pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Ekonomicznych. Zrzesza ono największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce (w tym tłumaczy przysięgłych języka holenderskiego), którzy stanowią przeważającą część członków Towarzystwa. TEPIS to część międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, jak również członek-założyciel Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. To też organizacja pożytku publicznego.

Zobacz również wpis na temat – Uprawnienia tłumacza przysięgłego

TEPIS koncentruje się głównie na pogłębianiu wiedzy dotyczącej przekładu, a także ochronie praw autorskich tłumaczy. Stowarzyszenie reprezentuje członków wobec organów władzy. Ponadto organizuje ono warsztaty przekładu prawniczego i specjalistycznego, repetytoria dla tłumaczy przysięgłych oraz specjalistycznych. Do towarzystwa mogą należeć również cudzoziemcy zamieszkujący poza RP. Wyróżnia się członków nadzwyczajnych, zwyczajnych, ekspertów, wspierających, a także członków honorowych.

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych – ZZTPwP

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce powstał w maju 2017 roku, w tym samym roku został też wpisany do rejestru sądowego. Organizacja jest związkiem zawodowym zrzeszającym wyłącznie tłumaczy przysięgłych (w tym tłumaczy przysięgłych języka holenderskiego). Czyni ją to partnerem w kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości, a także organami wymiaru sprawiedliwości. Ponadto ma ona możliwość zrzeszania się w federacjach związkowych krajowych i międzynarodowych, co wzmacnia jej pozycję w kontakcie z wymienionymi podmiotami.
ZZTPwP w swoich działaniach dąży do ustanowienia najlepszych warunków pracy i wynagrodzeń dla tłumaczy przysięgłych. Organizacja wspiera członków w rozwiązywaniu problemów wiążących się ze współpracą z organami wymiaru sprawiedliwości. Jeden z istotnych celów związku stanowią rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości dotyczące poprawy warunków pracy oraz zarobków w zawodzie tłumacza. Taka możliwość istnieje, ponieważ jako związek zawodowy jest on konstytucyjnym partnerem w negocjacjach dotyczących wymienionych kwestii.

Zobacz również wpis na temat – Jak zostać tłumaczem przysięgłym

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy – BST

BST to inicjatywa koncentrująca się na działaniach o charakterze regionalnym i lokalnym, lecz nie ignoruje ona tłumaczy spoza regionu bałtyckiego. Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby czynnie wykonujące zawód (m.in. tłumacze przysięgli języka holenderskiego), które zadeklarują przestrzeganie zapisów Statutu i Karty Członka. Do ogólnych celów BST należy integracja środowiska tłumaczy z uwzględnieniem wypracowania wspólnych standardów oraz rangi zawodu. Wśród obowiązków członków można wymienić m.in. troskę o etykę zawodową, jakość przekładu, postępowanie zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych czy uczestnictwo w szkoleniach. Członkowie BST zobowiązują się także do wsparcia oraz lojalności wobec innych tłumaczy.

Ostatnie posty
Praca tłumaczy przysięgłych języka niderlandzkiego w dobie pandemii COVID-19zasady etyki i praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych