Kwalifikowany podpis elektroniczny w pracy tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która wykonuje czynności o szczególnym charakterze w trosce o interes społeczny. Na mocy art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku, o zawodzie tłumacza przysięgłego, taki specjalista może między innymi sporządzać i poświadczać tłumaczenia, a także sprawdzać i poświadczać tłumaczenia w tym zakresie sporządzone przez inne osoby. Dodatkowo tłumacz przysięgły może przygotowywać poświadczone odpisy pism w język obcym, jak również weryfikować i poświadczać odpisy dokumentów w danym języku obcym, autorstwa innych osób. Do wykonywania powyższych czynności związanych z pismami wydawanymi w formie pisemnej, tłumacz przysięgły używa zgodnie z art. 18 ust.1 wspomnianej ustawy pieczęci zawierającej jego imię i nazwisko, język, w którego zakresie ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Podpis elektroniczny – bezpieczny i natychmiastowy sposób wyrażenia woli

Ze względu na dokumenty elektroniczne coraz częściej występujące w obrocie gospodarczym, ustawodawca umożliwił tłumaczom przysięgłym poświadczanie tłumaczeń lub odpisów pism w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Czym jest podpis elektroniczny? Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. są to dane w postaci elektronicznej, powiązane z innymi danymi, których używa się przez podpisującego jako podpis. Innymi słowy, to forma wyrażenia woli przy użyciu środków elektronicznych. Jest to natychmiastowy i pewny sposób złożenia podpisu oraz gwarancja pewnego przesłania dokumentów drogą elektroniczną. Taki dokument jest bezpieczny, ponieważ jego treść nie może zostać zmieniona. Bez wątpienia można ustalić datę jego sporządzenia i podpisania, a także z łatwością można ustalić sam fakt posłużenia się podpisem elektronicznym danej osoby. Aby podpis elektroniczny mógł spełniać swoją funkcję, musi być weryfikowany za pomocą certyfikatu wydawanego przez podmiot certyfikacyjny spełniający wymagania określone w ustawie. Ten instrument prawny zrównuje własnoręczny, tradycyjny podpis z podpisem elektronicznym, co gwarantuje jego pewność w obrocie prawnym.

Zobacz również – Kiedy przydaje się podpis elektroniczny?

Prawne uregulowanie kwestii podpisu elektronicznego oraz umożliwienie tłumaczom przysięgłym poświadczania tłumaczenia lub odpisu pisma w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest konsekwencją postępu technologicznego, coraz dalej idącej cyfryzacji i globalizacji gospodarki. To odpowiedź na rosnące potrzeby podmiotów gospodarczych i rynku.

Bliskie są Państwu innowacyjne rozwiązania? Stosują Państwo w swoich firmach elektroniczny obieg dokumentów? Dzięki tłumaczeniom poświadczonym przez tłumacza przysięgłego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czas wykorzystywany na wydrukowanie dokumentu oraz jego dostarczenie uda się przeznaczyć na rozwój swojej działalności. Dodatkowo dużo łatwiej taki zarchiwizowany już dokument odnaleźć, a także przesłać do odpowiednich instytucji, szkół czy urzędów.

Zobacz również – Zobacz jak wysyłamy tłumaczenia przysięgłe

Biuro Tłumaczeń Stern & Stern – gwarancja profesjonalnych tłumaczeń

Przed skorzystaniem z usługi tłumaczenia, zawsze warto dokładnie zapoznać się z zakresem ofertowym danej firmy. W Biurze Tłumaczeń Stern & Stern wysoko wykwalifikowany zespół tłumaczy przysięgłych języka niderlandzkiego proponuje m.in. tłumaczenia ustne, sporządzanie i poświadczanie odpisów dokumentów oraz tłumaczeń pisemnych, a także weryfikację, poświadczanie odpisów pism i tłumaczeń wykonanych przez inne osoby. Poświadczenie tłumaczeń lub odpisów pism może być dokonywane w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dzięki czemu nie ma konieczności fizycznej obecności przy zamawianiu i odbiorze tłumaczeń poświadczonych. Zapewniamy profesjonalną usługę, a także szybką realizację zlecenia.

Ostatnie posty
tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne