Jakie dokumenty powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Holandia jest jednym z popularniejszych kierunków emigracji zarobkowej Polaków, jednocześnie wiele firm prowadzących swoją działalność nad Wisłą współpracuje z holenderskimi kontrahentami. W każdym przypadku tego rodzaju aktywności wymagają obrotu różnego rodzaju dokumentami urzędowymi, których przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego jest konieczne dla ich uznania w procedurach prowadzonych przez polskie lub holenderskie organy władzy publicznej. Z tego względu holenderska decyzja administracyjna, akt notarialny lub stanu cywilnego, a także wyrok sądu właściwie nie mają większego znaczenia w Polsce do czasu sporządzenia ich tłumaczenia przysięgłego. Analogiczne zasady stosuje się w przypadku polskich dokumentów przedstawianych w Holandii. Jakie więc dokumenty powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Dokumenty tylko po polsku

Tłumaczenia przysięgłe – określane także mianem tłumaczenia poświadczonego czy tłumaczenia uwierzytelnionego – stanowią jeden z najtrudniejszych rodzajów przekładu z języka obcego na język polski (i odwrotnie), wiążąc się przede wszystkim z bardzo dużą odpowiedzialnością spoczywającą na samym tłumaczu. W końcu jakiekolwiek błędy w tym zakresie mogą mieć bardzo poważne i daleko idące skutki dla przedkładającego dany dokument przed organem władzy publicznej. Z tego względu tłumaczenia przysięgłe – podobnie jak tłumaczenia specjalistyczne bądź symultaniczne – wymagają doskonałej znajomości języka obcego i materii, do której odnosi się dany dokument, a ponadto uzyskania specjalnych uprawnień.
Katalog holenderskich dokumentów, których skuteczność w polskim obrocie prawnym zależy od ich przysięgłego tłumaczenia jest stosunkowo długi i zależy ściśle od wymagań, jakie stawia krajowy ustawodawca. Mówiąc inaczej to z przepisów polskiego prawa wynika, które z zagranicznych dokumentów – w tym także wydawanych przez władze państw członkowskich Unii Europejskiej – mogą wywoływać bezpośrednie skutki, a które zaś wymagają przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Do najczęściej spotykanych w obrocie dokumentów z drugiej grupy zalicza się akta stanu cywilnego (małżeństwa, zgony, urodzenia), decyzje administracyjne (przykładowo dotyczące rejestracji pojazdu w Polsce), czy wyroki sądu (chociażby orzekające rozwód), a także dyplomy ukończenia wyższych studiów bądź różnego rodzaju zaświadczenia lekarskie.
To, czy dany dokument musi zostać przedstawiony organowi wraz z polskim tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego w dużej mierze zależy od rodzaju postępowania, w którym ma on zostać użyty. Jednak nie bez ryzyka błędu można stwierdzić, że w polskim, a także w holenderskim prawie zasadą jest przedkładanie zagranicznych dokumentów wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym.

Moc prawna dokumentu

Z tego względu zagraniczny dokument urzędowy bez jego polskiego tłumaczenia poświadczonego właściwie nie będzie miał mocy prawnej, a więc nie będzie mógł zostać wykorzystany we właściwym postępowaniu. Przykładowo holenderski akt małżeństwa czy urodzenia dziecka nieprzetłumaczony przysięgle nie będzie mógł zostać transkrybowany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Podobnie sprawa przedstawia się z zagranicznymi aktami notarialnymi, w formie których sporządzono chociażby umowę spółki czy sprzedaży. Bardzo często z usług tłumacza przysięgłego muszą korzystać osoby kupujące pojazdy mechaniczne w Holandii – w końcu bez tłumaczenia uwierzytelnionego m.in. faktury zakupu pojazdu czy dowodu rejestracyjnego często nie jest możliwe zarejestrowanie samochodu w Polsce.
Oczywiście podobne zasady działają także w drugą stronę – polskie dokumenty urzędowe bez ich przysięgłego tłumaczenia właściwie nie mogą być wykorzystywane przed holenderskimi organami władzy. Z tego względu przed wyjazdem do Holandii czy nawiązaniem stosunków biznesowych z przedsiębiorcami działającymi w tym państwie, warto zadbać o tłumaczenia uwierzytelnione niezbędnych dokumentów. W tym przypadku decydujące znaczenie będą miały wymagania holenderskiego prawa określającego, które z polskich dokumentów muszą zostać przedstawione wraz z ich przysięgłym tłumaczeniem.

Ostatnie posty